Skip to main content

Ủy ban nhân dân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Ông Nông Văn Đạt

CT UBND xã

0366.490.998

 

2

Ông Hoàng Văn Tùng

PCT UBND xã

0985.866.103

 

3

Bà Bế Thị Tuyến

CC VP – TK

0329.255.178

 

4

Bà Bế Thị Quyến

CC VP – TK

0384.136.840

 

5

Ông Nông Văn Tin

CC VH – XH

0972.697.594

 

6

Bà Nguyễn Thị Tấm

CC VH - TT

039.347.9815

 

7

Ông Âu Văn Cương

CC đia chính

0979.884.527

 

8

Ông Đinh Văn Huế

CC địa chính

0382.945.438

 

9

Ông Nông Văn Xanh

CC Kế toán

0397.468.272

 

10

Triệu Tiến Thọ

CHT BCHQS xã

 

 

11

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Trưởng CA xã

0961.323.595

 

About